Moció sobre el Pagament dels Contracte-Programa de Serveis Socials

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS GE-ICV-EUiA, PSC I SG SOBRE EL PAGAMENT DELS CONTRACTES-PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS i EL SUPORT ALS EQUIPS PROFESSIONALS DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS.

Els Ajuntaments són la institució més propera a la ciutadania, la primera porta on les persones acudim en la recerca d’ajuda. Per tant, és lògic entendre que els ajuntaments estan essent, millor que cap altre administració, el termòmetre de la situació social de Catalunya. El context de crisi ha comportat una major pressió social a nivell local, on els ajuntaments i els seus equips professionals, són qui concentren i identifiquen la majoria de les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió de la ciutadania, qui més lluita per evitar que la pobresa esdevingui estructural a Catalunya.

El sistema català de serveis socials, tot just quan estava immers en el seu procés de construcció i consolidació, a partir de la identificació de nous drets subjectius i de la creació de marcs legals referents que els concretaven, s’ha vist absolutament sobrepassat per l’augment desaforat de la demanda social provocada pel context de crisi econòmica. Amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el Departament de Benestar Social i Família va establir els contractes programa com un nou marc de coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals per permetre una prestació i gestió dels serveis socials que respongués a criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials i que a més, es mantingués en un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat financera als ens locals. En teoria doncs, el contracte programa permetria impulsar una relació de proximitat entre la prestació del servei social i la ciutadania, situant l’ens local al centre de la prestació efectiva dels serveis al seu territori, però no ha estat així.

Alhora, i com a conseqüència de la nova llei 24/2015 i del desenvolupament i aplicació de la llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, les càrregues de treball i la complicació de les tramitacions corresponents s’han incrementat de forma significativa, i demostrant que les funcions i les ràtios professionals previstes l’any 2007 probablement han quedat obsoletes.

Malauradament, tant en el mandat municipal passat com en els mesos que portem del mandat actual, el món local veu i pateix la crisi, els efectes de les retallades en polítiques socials i la no aplicació de Lleis com la citada de Serveis Socials de Catalunya o la  Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD). En definitiva, tot i l’aportació extraordinària d’entitats locals com les Diputacions o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’increment de les problemàtiques socials ha exigit un sobreesforç als Ajuntaments que no ha estat degudament acompanyat pel suport financer de la Generalitat o del Govern de l’Estat.

Les situacions i problemàtiques que gestionen els professionals dels serveis socials municipals estan marcades tant per l’infrafinançament històric dels municipis i la insuficiència de recursos com per l’increment de casos, la urgència i la emergència social i en conseqüència tenen una alta càrrega emocional i de patiment per part de les persones ateses.

Aquesta realitat dificulta el desenvolupament d’un treball social i comunitari coordinat i transversal que com diu la Llei 12/2007, vagi més enllà de l’assistencialisme i permeti el desenvolupament i l’autonomia personal de la ciutadania usuària dels serveis socials municipals. Alhora aquestes dificultats de treball poden provocar un desgast psicosocial seriós tant per a les professionals com per les persones usuàries.

La retallada de les ajudes a la dependència potser ha estat l’episodi que més ha posat en escac als serveis socials municipals, però no ha estat l’única. L’impagament del 2014 i la posterior retirada completa del finançament de serveis com les escoles bressol en els passats pressupostos o les reduccions d’horaris i serveis dels centres d’atenció primària són alguns exemples de com l’austeritat ha provocat noves situacions d’exclusió social i han agreujat les preexistents.

A més l’infrafinançament històric dels municipis es va veure agreujat arran de la modificació de l’article 135 de la Constitució Espanyola que limita la capacitat d’endeutament dels municipis encara que sigui per resoldre situacions d’emergència social.

Aquest 2016 s’ha de firmar el tercer contracte programa des de la seva entrada en vigor en virtut de la Llei 12/2007. Tenim doncs l’oportunitat d’utilitzar aquesta eina com un element més en la lluita contra la pobresa i la precarietat. De moment tenim un acord marc que apunten certs increments com ara l’increment de professionals dels Equips Bàsics d’Atenció Primària (EBASP) fins a arribar a la ràtio que estableix la llei -un indicador de quina era la situació de partida-, o també la revisió de les condicions de prestació de costos i finançament dels serveis d’atenció i acolliment d’urgències per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles. És necessari que aquestes bones paraules es converteixin en fets.

Per tal d’assegurar la millora del finançament dels serveis socials municipals a través del contracte programa 2016-2019, el Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Sol·licitar al govern de la Generalitat que prioritzi el pagament als ajuntaments dels actuals contractes programa de serveis socials.

Segon.- Sol·licitar al govern de la Generalitat la calendarització del pagament dels 70.842.878,42€ que la Generalitat reconeix com a deute pendent a 22 de gener de 2016, de contractes programa de serveis socials amb els ajuntaments, i que en el cas de Santa Coloma de Gramenet són 2.080.000€.

Tercer.- Sol·licitar al govern de la Generalitat la redacció i signatura urgent dels nous contractes programa 2016-2019.

Quart.- Sol·licitar al govern de la Generalitat la renovació de la Cartera de serveis socials per donar resposta a noves necessitats socials.

Cinquè.- Sol·licitar al govern de la Generalitat que es garanteixi la suficiència econòmica dels contractes programa per donar resposta a les necessitats dels serveis ja inclosos i a incloure l’increment de serveis d’acord amb els criteris de població, vulnerabilitat i serveis especialitzats.

Sisè.- Preveure la dotació econòmica suficient per a complir immediatament les ràtios de professionals d’acord amb la llei de serveis socials, especialment en el cas dels Equips Bàsics d’Atenció Primària d’aquells ajuntaments i ens supramunicipals que encara no les hagin assolit, i adequar aquesta a un nou Mapa de Serveis Socials i a les necessitats de recursos professionals d’altres legislacions posteriors.

Setè.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la coordinació d’un estudi, amb la col·laboració d’Ajuntaments i Col·legis professionals de treballadors/es i educadors/es socials, per determinar el compliment de les actuacions de suport i seguiment previstes per la Llei de Serveis Socials i conèixer la situació real en termes de riscos i efectes dels professionals socials i les mesures adoptades per les administracions per prevenir-los i millorar l’atenció a les persones.

Vuitè.- Traslladar els presents acords a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Santa Coloma de Gramenet, 04 d’abril de 2016

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s