Moció per a la Creació de Recursos Assistencials per a la Gent Gran

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, SOM GRAMENET, PSC, C’s i PP EN NOM DE SOS GENT GRAN PER A LA CREACIÓ DE RECURSOS ASSISTENCIALS PER A LA GENT GRAN

Actualment estem vivint una època que té consolidada una estructura de població ben diferent de l’existent anys enrere. La població catalana, i la resta de l’estat, pateix un procés d’envelliment arrossegant una sèrie de conseqüències devastadores pel benestar de les persones envellides, i com a danys colaterals a la resta de la població.

Ens trobem en una situació molt marcada per la baixada de la natalitat (l’actual crisi fa que el nombre de defuncions superi el nombre de naixements) i també per un augment de l’esperança de vida (l’esperança de vida en 100 anys s’ha doblat, hem passat dels 34-36 anys al 1900 als 73-80 actuals). Aquests fets, fan de la nostra població, una població envellida.

Queda clar que l’augment de l’esperança de vida bé condicionat per la qualitat de vida i l’Estat de Benestar, on una millor higiene, una millor alimentació i una sanitat continuada i accessible per tothom en el darrers anys, fan que garanteixi un increment en la nostra esperança de vida.

Tot i així, s’han fet millores considerables però encara queden moltes mancances per cobrir. L’augment de l’esperança de vida, ha d’anar acompanyat de l’augment de serveis i recursos per garantir el benestar de les persones grans, tal com diu la Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran a Catalunya, reconeguda i aprovada al 2003 per la Generalitat de Catalunya, que recull els cinc principis temàtics proposats per les Nacions Unides, descrits en els documents dels drets humans per a persones d’edat:

  • Dignitat: “Les persones grans hem de poder viure amb dignitat i seguretat i veure’ns lliures d’explotació i maltractaments físics i/o psíquics, així com de ser tractades dignament sense discriminació per causa d’edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o qualsevol altra condició.”
  • Independència: “Inclou l’accés a l’alimentació, l’aigua, l’habitatge, el vestit i l’atenció sanitària adequades, així com l’oportunitat de treball remunerat i l’accés a la capacitació i l’educació.”
  • Autorealització: “Les persones grans hem de poder desenvolupar plenament les oportunitats i les potencialitats a partir de l’accés als recursos educatius, culturals, espirituals, d’oci i temps lliure en la societat.”
  • Assistència: “Les persones grans hem de beneficiar-nos de la cura de la família, així com tenir accés als serveis socials, sanitaris i assistencials, i gaudir dels drets humans i fonamentals, quan residim tant en la llar pròpia com en centres d’atenció o institucions.”
  • Participació: “Les persones grans hem de participar activament en la formulació i en les polítiques que afecten directament el nostre benestar, des de la solidaritat amb altres generacions, en una societat per a tothom; aquest principi ha de ser entès des del dret a la lliure associació.”

Garantir aquests principis és una qüestió de qualitat i dignitat humana per la nostra gent gran. Aquesta Carta, també es fonamenta en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Declaració dels Drets Humans i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, i es construeix sobre el concepte de l’autonomia personal, entesa com el dret de ser lliures en la presa de decisions, de mantenir el propi projecte de vida des de la identitat personal, així com des de la responsabilitat de complir els compromisos adquirits lliurement en l’exercici de la ciutadania.

Per tant, és important garantir i dotar a la societat civil dels recursos i serveis adients per tal de blindar el benestar de la gent gran.

Actualment Santa Coloma de Gramenet te una residència pública que és la Residència Ramon Berenguer amb una capacitat de 165 places, totes públiques. De les 165 places, 147 estan ocupades i està previst ocupar les 18 places restants els pròxims mesos.

També hi han sis residències privades amb 269 places i també 40 places concertades.

En total la ciutat disposa de 474 places de residència entre públiques i privades.
Pel que fa a centres de dia, la ciutat només disposa d’oferta privada amb un total de 58 places concertades i 66 privades.

La Generalitat de Catalunya te pendent l’obertura del centre de dia de la Residència Ramon Berenguer des de fa molt de temps. La ciutadania i l’ajuntament han reclamat a la consellera en diferents ocasions l’obertura d’aquest centre.

Atès que a Santa Coloma de Gramenet, el 19,43% de la població té més de 65 anys, amb un índex d’envelliment del 123% i d’un sobre-envelliment de l’11%. En xifres absolutes parlem d’un total de 22.733 persones que necessiten o necessitaran en els propers anys accedir als diferents recursos assistencials i residencials als què tenen dret.

Atès que la nostra Ciutat te la renda familiar disponible bruta més baixa de tot Catalunya, fet que impossibilita l’accés a una residència o centre de dia que no sigui públic.

 Atès que l’augment de l’esperança de vida i l’envelliment de la població requereix de mesures urgents per garantir els serveis residencials i fer front a l’augment de les situacions de dependència entre la gent gran, pel que fa al tipus de prestacions i serveis recollits a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials i a la cartera de serveis corresponent.

 Atès que en aquests moments, la llista d’espera per accedir a l’única residència pública de la ciutat és superior als quatre anys, i l’oferta de places concertades és clarament insuficient per l’actual demanada. A més, la reducció de les prestacions vinculades a residència dels darrers anys no fa més que complicar l’accés d’una bona part de la població a les places concertades.

Atès que per la població de la nostra ciutat l’oferta de places de residències públiques és totalment insuficient i que aquest municipi no compta amb cap centre de dia públic.

 Atès que per tal de donar solució a aquesta situació, des de l’any 2011, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet porta reclamant al Govern de la Generalitat l’obertura del centre de dia públic de la residència Ramon Berenguer. Darrerament, al mes de març del 2016, i en resposta a la pregunta parlamentària 314-01017/11, la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies canvia l’ús de l’espai reservat per al centre de dia i el destina a activitats per als residents, sense cap altra alternativa a la necessitat expressada per l’Ajuntament.

Atès que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet te la voluntat i predisposició de cedir a la Generalitat dos espais per a la futura construcció d’una residència pública (antiga escola Miguel Hernández amb 6.045 m2 i l’espai al costat dels Cúbics de 5.594 m2).

 Per contra les respostes per part del Govern català a les necessitats de la població més vulnerable no són prou adequades ni suficients i especialment continuen pendents  mesures estructurals urgents. Volem una Catalunya on la vida sigui digna de ser viscuda, on les necessitats bàsiques estiguin cobertes i garantides per drets i amb pressupost.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’adopció dels acords següents:

Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a complir amb l’acord de l’obertura total de les places pendents i acordades a la residència pública Ramón Berenguer de Santa Coloma de Gramenet abans d’acabar el 2016.

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a l’obertura d’una nova residència pública a Santa Coloma de Gramenet en un dels terrenys que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet te destinat per a aquest fi.

Tercer.- Comprometre’s a fer possible que la ciutat disposi novament d’un centre de dia públic el 2017 i, en aquest sentit, instar el Govern de la Generalitat l’obertura immediata, d’acord amb les peticions que s’han formulat en reiterades ocasions al Parlament des del 2014, del Centre de dia públic per a gent gran ja construït a la residència pública Ramón Berenguer de Santa Coloma de Gramenet.

Quart.- Exigir al Govern de la Generalitat que s’incorporin les despeses abans exposades en els pressupostos del 2017.

Cinquè.- Comprometre’s a construir habitatges tutelats per a gent gran a la Av. Pallaresa en el 2017, o a qualsevol altre indret que es consideri adient.

Sisè.- Informar trimestralment a aquest Ple de les gestions efectuades sobre els punts anteriors, d’acord amb el calendari de treball que s’elaborarà abans de finalitzar el mes de gener de 2017.

Setè.- Traslladar aquests acords al Govern de Catalunya així com als diferents Grups del Parlament, a les entitats membres dels Consells de Gent Gran de Catalunya i a la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya.

Santa Coloma de Gramenet, 28 de novembre de 2016.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s