Ordre del dia 18.11.17

1 Aprovació, si escau, de les actes número 11/2017 i 12/2017, corresponents a les sessions extraordinària i ordinària dels dies 21 i 27 de novembre de 2017, respectivament.

2 SECRETARIA GENERAL
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3 ALCALDIA [Actuant el Ple com a Junta General de la Societat Grameimpuls, SA]
Prosposta de cessament i nomenament d’un membre del Consell d’Administració de Grameimpuls, SA.

4 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]
Proposta d’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l’exercici 2018.

5 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d’àrea]
Proposta d’aprovació definitiva del Pressupost 2018.

6 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]
Proposta de posar a disposició de la Generalitat de Catalunya d’un solar de 4.120 m2 per a la construcció de l’escola Santa Coloma.

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES

Anuncis