Ordre del dia Ple Municipal 25.05.17

 

 

1 Aprovació, si escau, de l’acta número 5/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 29 de maig de 2017.

2 SECRETARIA GENERAL
Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Grameimpuls, SA] – Donar compte de l’acord número 5 de la Junta de Govern Local del dia 6 de juny de 2017, relatiu a aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Programa Municipi Cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

2.2 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 4844/2017, de 19 de maig, relatiu al canvi de representant municipal al Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya.

2.3 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 4954/2017, de 23 de maig, relatiu a la reconversió d’una plaça d’administratiu/va i un lloc de cap de departament en una plaça de tècnic/a superior i un lloc de tècnic/a de prevenció.

2.4 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 4955/2017, de 23 de maig, relatiu a la creació d’un lloc de treball de tècnic d’economia social i solidària.

2.5 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 5522/2017, de 8 de juny, relatiu a la resolució d’una sol·licitud de compatibilitat.

2.6 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 5523/2017, de 8 de juny, relatiu a la resolució d’una sol3licitud de compatibilitat.

2.7 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 5596/2017, de 9 de juny, relatiu a la resolució d’una sol·licitud de compatibilitat.

2.8 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el decret número 5600/2017, de 9 de juny, relatiu a la resolució d’una sol·licitud de compatibilitat.

2.9 – Tinència d’Alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Contractació] – Ratificar el decret número 5690/2017, de 13 de juny, relatiu a desestimar les al·legacions presentades per l’associació espanyola d’empreses de parcs i jardins (ASEJA) en la licitació del contracte de serveis de neteja i manteniment de parcs i jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris del municipi i foment del treball.

3 ALCALDIA [Defensor de la Ciutadania]
Donar compte de l’informe de final de mandat del Defensor de la Ciutadania.

4 ALCALDIA
Proposta de nomenament del Defensor de la Ciutadania.
*Petició de paraula Grup de Dones Artemis – Representant de l’entitat.

5 ALCALDIA [Secretaria General/Serveis Jurídics] – Actuant el Ple Municipal com a Junta General de la societat Gramepark, SA –
Proposta d’aprovació d’un encàrrec de funcions al gerent de la societat.

6 ALCALDIA [Secretaria General/Servei Jurídic] – Actuant el Ple Municipal com a Junta General de la societat Grameimpuls, SA –
Proposta d’aprovació de l’encàrrec de funcions del gerent de la societat.

7 ALCALDIA [Intervenció]
Donar compte del seguiment del Pla d’estalvi financer i reducció del deute a 31 de desembre de 2016.

8 TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Proposta d’aprovació d’expedients de modificació de crèdit del pressupost 2017.

9 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA
Proposta d’aprovació de declaració d’interès especial de les obres majors a la finca del ptge. Sant Miquel, 2.

10 TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA
Proposta d’aprovació de declaració d’especial interès de les obres de la finca del c. Pompeu Fabra, 78.

11 ALCALDIA
Declaració Institucional per la commemoració del Dia Internacional per l’alliberament LGBTI i de tolerància zero a la LGTBIFÒBIA.

12 ALCALDIA [Secretaria General]
Donar compte de la renúncia com a regidora de la senyora Remedios Aragón Aragón.

13 ALCALDIA [Secretaria General]
Donar compte de la renúncia com a regidor del senyor Joan Pastor Pérez.

14 ALCALDIA [Secretaria General]
Donar compte de la renúncia com a regidor del senyor Oriol Corral Dinà.

15 ALCALDIA [Secretaria General]
Donar compte de la renúncia com a regidor del senyor Jesús Sánchez Téllez.

16 MOCIONS

GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA, CIUTADANS I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA
Moció en defensa de la sanitat pública a Santa Coloma de Gramenet, a instància de Santako Diu Prou.
*Petició de paraula Santako Diu Prou – Representant de l’entitat.
 

17 GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA
Moció per la defensa dels empleats públics afectats pels dos contenciosos presentats per l’ADT contra la RLT 2017 i la subrogació de l’IME.
*Petició de paraula Seccions Sindicals CCOO i UGT – Representant CCOO / Representant UGT / Representant treballadors i treballadores.

 

18 GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA
Moció contra les pràctiques deslleials i les condicions laborals d’empreses multiserveis o de serveis integrals.
*Petició de paraula UGT Barcelonès Nord – Sra. Reyes Solaz.

19 GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, CIUTADANS, SOM GRAMENET I PARTIT POPULAR
Moció per un procés participatiu en la remodelació del passeig Salzereda.
*Petició de paraula Av Riu Sud – FAVGRAM – Sr. Tomás Fernández.

20 GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA I PARTIT POPULAR
Moción para la instalación de cambiadores para bebés en aseos, en todos los edificios públicos de Santa Coloma, de manera indistinta y sin discriminación.

21 GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA
Moció sobre el trasllat del CSMA Martí i Julià i per la millora de l’atenció en salut mental a Santa Coloma de Gramenet.

22 GRUPS MUNICIPALS PARTIT POPULAR I CIUTADANS
Moción para impulsar la incorporación del cuerpo de policía local al “sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género” en el municipio.

PRECS I PREGUNTES
Grup Municipal PP –Grup Municipal GE-ICV-EUiA – Grup Municipal C’s – Grup Municipal SG –

Anuncis